نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 267-286

10.22103/JUSG.2021.2042

طیبه محمودی محمدآبادی؛ محمد حسین رامشت؛ محسن پورخسروانی