نویسنده = ������������ ������
تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلان شهر اهواز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-44

10.22103/juas.2017.1939

فرزانه ساسانپور؛ علی موحّد؛ امید لطیفی