نویسنده = ���������� �������� ������������
آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 233-252

10.22103/JUSG.2022.2069

علی محمد منصورزاده؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی


تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلان شهر اهواز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-44

10.22103/juas.2017.1939

فرزانه ساسانپور؛ علی موحّد؛ امید لطیفی