نویسنده = ������������ ������
آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 233-252

10.22103/JUSG.2022.2069

علی محمد منصورزاده؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی


تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 243-265

10.22103/JUSG.2021.2041

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی