نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 151-175

10.22103/JUSG.2018.1957

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ کورش مومنی