نویسنده = �������������� ����������
تحلیلی بر روند گسترش کالبدی- فضایی کلانشهر مشهد و افزایش آسیب پذیری در برابر زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-110

10.22103/juas.2017.1022

جواد امیری؛ مهدی پیله ور؛ مهران حاجیلو؛ امین فرجی ملایی