نویسنده = ���������������� ��������
تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 181-155

10.22103/JUSG.2021.2051

محمدعلی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان


سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعة موردی: محلة اسلام آباد تهران)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 1-22

10.22103/JUSG.2018.1950

احمد پوراحمد؛ ابراهیم عمو؛ محمد حاجیان؛ اصغر رئوفی


پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-17

10.22103/juas.2016.1837

احمد پوراحمد؛ محمد رحمانی اصل؛ اصغر حیدری؛ محسن شیخ زاده