نویسنده = ������������ ����������
مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

10.22103/juas.2017.1823

حسین غضنفرپور؛ محسن کمانداری؛ عاطفه عامری