نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-60

10.22103/juas.2017.1819

فرزانه ساسان پور؛ پرویز ضیائیان؛ سیّده منظر خالقی