نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 23-42

10.22103/juas.2017.1818

علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن؛ اسماعیل کمالی باغراهی