نویسنده = �������� ���������� ��������
نقش مراکز تجاری در توسعه گردشگری شهر پیرانشهر

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 151-173

10.22103/juas.2016.1814

حسین یغفوری؛ دیمن کاشفی دوست؛ جمیل قادر مرزی