نویسنده = �������������� ���������� ��������
ارزیابی کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1807

محسن احدنژاد روشتی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی