نویسنده = ������������ ��������
تحلیل فضایی خدمات شهری با استفاده از تحلیلگر شبکه در محیط ArcGIS (مطالعة موردی: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 111-130

10.22103/juas.2017.1004

علیرضا محمدی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ سعید عباسی؛ امیر تلخاب