نویسنده = ���������������� ��������
تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی