نویسنده = ������������������ ��������
آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعۀ موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-211

10.22103/JUSG.2019.1986

حسین منصوریان؛ سید عباس رجایی؛ احمد حاتمی؛ حسن عاشوری