نویسنده = �������� ��������������
بررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تأکید بر فرآیندهای طبیعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 141-165

10.22103/juas.2016.1802

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ داریوش داستان؛ محسن پورخسروانی