نویسنده = ������������ ��������
بررسی تقویم آب و هوایی گردشگری با استفاده از CTIS (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 83-101

10.22103/juas.2016.1811

زهرا کاظمی؛ صادق کریمی؛ مهرداد محمدی سلیمانی