نویسنده = ������ ������������ ������ �������� ����������
ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل منطقه ای (مطالعه موردی: شهرجهرم)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 59-77

10.22103/juas.2016.1798

حجت الله شرفی؛ فضل الله کریمی قطب آبادی