نویسنده = ���������� �������������� ��������������������