نویسنده = ������������ ��������
پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان (90-1335)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 99-118

10.22103/juas.2015.1792

علی شماعی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی