نویسنده = �������������� ��������
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-98

10.22103/juas.2015.1791

ناصر سلطانی؛ میرنجف موسوی؛ بایزید شریفی