نویسنده = ���������� ����������
نقش گردشگری شهری در توسعه کالبدی شهر کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-37

10.22103/juas.2015.1788

احمد پوراحمد؛ فرانک بهدوست؛ طاهره نظری