نویسنده = ���������������� ��������������
تحلیل فضایی- کالبدی مساجد بر اساس جمعیّت مکلّفین (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 87-102

10.22103/juas.2017.1781

اسماعیل شاهکویی؛ جواد سمیعی؛ ابوالفضل احمدی