نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
مدلسازی معادلات ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق شیراز)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 151-172

10.22103/juas.2015.1779

میرنجف موسوی؛ رسول ملکی نظام آباد؛ علی باقری کشکولی