نویسنده = ������ ���������� �������������� ��������