نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مؤثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 255-273

10.22103/JUSG.2019.2000

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مسعود صفایی پور؛ محمدرضا امیری فهلیانی