نویسنده = ���������� ������������
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 147-168

10.22103/juas.2017.1785

محبوبه نوری؛ محمد حسین سرایی