نویسنده = ���������������������� ��������
ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 267-286

10.22103/JUSG.2021.2042

طیبه محمودی محمدآبادی؛ محمد حسین رامشت؛ محسن پورخسروانی


کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویّت مدنی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-21

10.22103/juas.2015.1768

محمّد حسین رامشت؛ فرهاد باباجمالی؛ محسن پورخسروانی