نویسنده = �������������� ��������
تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-56

10.22103/juas.2016.1839

مصطفی شاهینی فر؛ مهدی خداداد؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی