نویسنده = حسین غضنفرپور
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر مصرف آب به منظور جلوگیری از بحران آب شهری در مقیاس محلّه (مطالعۀ موردی: محلۀ الغدیر شهر کرمان)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 195-215

10.22103/JUSG.2020.2026

ناهید خلیفه؛ مریم فدایی قطبی؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ حسین غضنفرپور


2. تحلیل تطبیقی سنجش کیفیت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهری (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-19

10.22103/JUSG.2020.2002

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ فاطمه سعیدی


3. تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور


5. مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-138

10.22103/juas.2017.1823

حسین غضنفرپور؛ محسن کمانداری؛ عاطفه عامری


6. کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1795

بهناز انصاری فرد؛ مهدی لسانی؛ حسین غضنفرپور؛ احمد خیاط زاده